ดาวน์โหลด/บริการประชาชนดาวน์โหลด/บริการประชาชน  :: บุคลากร

นายธเนตร์  คำแหง
ไฟล์งาน size โหลด ไฟล์
 การติดตามและประเมินผลแผนพัมนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง (28 มิ.ย. 2565 || อ่าน : 11 ) 208.48 KBs 11
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (28 มิ.ย. 2565 || อ่าน : 12 ) 130.18 KBs 12
 แบบรายงานบัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (13 มิ.ย. 2565 || อ่าน : 30 ) 136.2 KBs 30
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด (13 มิ.ย. 2565 || อ่าน : 23 ) 460.11 KBs 23
 การกำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ ฯ (11 เม.ย. 2565 || อ่าน : 101 ) 535.04 KBs 101
 มาตราการลดใช้พลังงาน (28 มี.ค. 2565 || อ่าน : 114 ) 1017.15 KBs 114
 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (23 มี.ค. 2565 || อ่าน : 99 ) 59.66 KBs 99
 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift policy ประจำปี 2564 (23 มี.ค. 2565 || อ่าน : 112 ) 488.49 KBs 112
 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift policy ประจำปี 2565 (23 มี.ค. 2565 || อ่าน : 133 ) 488.97 KBs 133
 ประกาศเรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตบลให้ผู้อำนวยการกองช่างปฎิบัติราชการแทน (14 ก.ค. 2564 || อ่าน : 335 ) 238.52 KBs 335
 ประกาศเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 (14 ก.ค. 2564 || อ่าน : 358 ) 73.66 KBs 358
 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกภายใน (13 ก.ค. 2564 || อ่าน : 307 ) 30.02 KBs 307
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (12 ก.ค. 2564 || อ่าน : 330 ) 234.08 KBs 330
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม ฯ (6 ก.ค. 2564 || อ่าน : 324 ) 77.34 KBs 324
 แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 งบ ปี 2563 (20 เม.ย. 2564 || อ่าน : 415 ) 1.04 MBs 415
 แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 งบ ปี 2564 (20 เม.ย. 2564 || อ่าน : 396 ) 879.18 KBs 396