ดาวน์โหลด/บริการประชาชนดาวน์โหลด/บริการประชาชน  :: บุคลากร

นายธเนตร์  คำแหง
ไฟล์งาน size โหลด ไฟล์
 การติดตามและประเมินผลแผนพัมนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง (28 มิ.ย. 2565 || อ่าน : 344 ) 208.48 KBs 344
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (28 มิ.ย. 2565 || อ่าน : 350 ) 130.18 KBs 350
 แบบรายงานบัญชีรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (13 มิ.ย. 2565 || อ่าน : 381 ) 136.2 KBs 381
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด (13 มิ.ย. 2565 || อ่าน : 491 ) 460.11 KBs 491
 การกำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ ฯ (11 เม.ย. 2565 || อ่าน : 415 ) 535.04 KBs 415
 มาตราการลดใช้พลังงาน (28 มี.ค. 2565 || อ่าน : 422 ) 1017.15 KBs 422
 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (23 มี.ค. 2565 || อ่าน : 419 ) 59.66 KBs 419
 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift policy ประจำปี 2564 (23 มี.ค. 2565 || อ่าน : 427 ) 488.49 KBs 427
 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift policy ประจำปี 2565 (23 มี.ค. 2565 || อ่าน : 454 ) 488.97 KBs 454
 ประกาศเรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตบลให้ผู้อำนวยการกองช่างปฎิบัติราชการแทน (14 ก.ค. 2564 || อ่าน : 711 ) 238.52 KBs 711
 ประกาศเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 (14 ก.ค. 2564 || อ่าน : 736 ) 73.66 KBs 736
 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกภายใน (13 ก.ค. 2564 || อ่าน : 657 ) 30.02 KBs 657
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (12 ก.ค. 2564 || อ่าน : 672 ) 234.08 KBs 672
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม ฯ (6 ก.ค. 2564 || อ่าน : 675 ) 77.34 KBs 675
 แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 งบ ปี 2563 (20 เม.ย. 2564 || อ่าน : 793 ) 1.04 MBs 793
 แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 งบ ปี 2564 (20 เม.ย. 2564 || อ่าน : 765 ) 879.18 KBs 765