ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564- ข้อมูลทั่วไป


ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

       
 
                  ข้อมูลพื้นฐาน
 
                           o1 โครงสร้าง
 
                           o2  ข้อมูลผู้บริหาร
                                - ฝ่ายบริหาร
                                - สำนักงานปลัด อบต.
                                - กองคลัง
                                - กองช่าง
                                - กองสวัสดิการและสังคม
                                - สมาชิกสภา อบต.


                           o3 อำนาจหน้าที่
                       
                           
o4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 
                           o5ข้อมูลการติดต่อ

                           06กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                              -กฏหมายที่เกี่ยวข้อง1
                              -ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
                              -พระราชบัญญัติ ผุ้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
                              -พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
                              -พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
                              -พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527
                              -พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
                              -พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
                              -พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผุ้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542

                              -พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
                              -พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6)


                  การประชาสัมพันธ์

                         
 o7ข่าวประชาสัมพันธ์


                  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

                            08 ร้องเรียน/ร้องทุกข์

                            o9 Social Network

 
         

                     การดำเนินงาน

                           
 010 แผนการดำเนินงาน
                                    011รายงานการติดตาม 6 เดือน (๑ ตุลาคม 2563 - ๓๐ เมษายน 2564)
                             o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

                     การปฏิบัติงาน

                              o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                      การให้บริการ
                         
                         
 o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
                               
 -การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
                                     -การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
                                     -การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
                                     -การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ) ตาม พ.ร.บทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

                                     -การรับชำระภาษีดรงเรือนและที่ดิน
                                     -การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
                                     -การรับชำระภาษีป้าย

                              o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
                 
-
การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

                                      -การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
                                      -การชำระภาษีป้าย
                                      -ขอ-ต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุข
                                      -ขอมีบัตร-ต่อบัตรคนพิการ
                                      -ขอรับกายอุปกรณ์
                                      -ขออนุญาตก่อสร้าง-ดัดแปลง-รื้อถอนอาคาร
                                      -ค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปา
                                      -เงินจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
                                      -เด็กแรกเกิด
                                      -น้ำอุปโภค-บริโภค
                                      -บันทึกข้อความรายงานผลสถิติการให้บริการ
                                      -เบี้ยความพิการ
                                      -เบี้ยผู้ป่วยเอดส์
                                      -เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
                                      -ไฟฟ้าสาธารณชำรุด
                                      -ภาษีที่ดินและโรงเรือน(ค้างชำระ)
                                      -ร้องทุกข์-ร้องเรียน

                               o16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริกา

                               o17 E - Service
 
               

                      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                             
o18ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประะจำปีงบประมาณประจำปี

              o19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

              
o20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563
            


                      การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                               
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
                                 -ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่
                  -ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่
                  -ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่


                 o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
                    -ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒

                                    -ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓
             
        -ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ 4

             o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
                

                                    เดือนตุลาคม 2563
                                    เดือนพฤศจิกายน 2563
                                    เดือนธันวาคม 2563
                                    เดือนมกราคม 2564
                                    เดือนกุมภาพันธ์ 2564
                                    เดือนมีนาคม 2564

                        024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
                            
                               - ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563


                           
          
                                   
                     
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                              o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                              o26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร

                              27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                                   -  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
                                               -   ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือก
                                               -  แผนพัฒนาบุคลากร
                                   -  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
                                   -  การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
                                        -  ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


                             o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                            
                             
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

                                      1.
คำสั่งปฏิบัติราชการ แทนปลัด
                                           2.คำสั่งปฏิบัติราชการ แทน ผอกอง

                                      3.คำสั่งรักษาราชการแทน ปลัด
                                      
4.คำสั่งรักษาราชการแทน ผอกอง
                                      5.คำสั่งปฏิบัติราชการ แทนนายก
                                      6.คำสั่งมอบหมายงานของ ผอกอง
                                      7.รายงานผลการมอบอำนาจของปลัด
                                      8.รายงานผลการมอบอำนาจของ ผอกอง
                                      พจนานุกรมสมรรถนะ


                            
           

                    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                        

                             029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                             030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                            
                             031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

                 
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
          
                             032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
                            
                            033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


                
        

                  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                           
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
             
                           035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


                  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

                       
o36 ประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2564
            
            o37 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต


                  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
                            
                           
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
                                  -กิจกรรมการประชุมผู้บริหาร
                                  -กิจกรรมประชุมพนักงานปีงบประมาณ 2564


                  แผนป้องกันการทุจริต

                       
  o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(2562-2564)
                          040รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
                          041รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
       

                 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

                             
ข้อo.42

             -ร้องเรียนร้องทุกข์-ผสาน
                         -ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน-ผสาน
                         - มาตรการรับสินบน-ผสาน

                    

                   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                           
ข้อ o.43
                           
                       รายงานการประชุมพนักงานเดือนมีนาคม

                       การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

                   
งานสภา 
            รายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
            รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(1)
            รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
            รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(2)(1)
            บันทึกข้อความ รายงานผลการประเมินความพอใจของผู้บริการของ อบต.